Εκδόσεις

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 91 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εγγραφή Newsletter

captcha 

H E.E.T.E.M αποτελεί τον Επιστημονικό και Επαγγελματικό ενιαίο φορέα οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού.

Η Οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και αποτελείται από 47 περιφερειακά τμήματα σε όλους τους Νομούς της χώρας.

Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ανέρχονται σε 50.000.

Οι σκοποί της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, μεταξύ των άλλων, είναι:

Η προστασία των κοινών επιδιώξεων και συμφερόντων των μελών της με κάθε νόμιμο μέσο.

Η προάσπιση και εξύψωση της επιστημονικής - τεχνολογικής στάθμης των μελών της, ιδιαίτερα στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνική.

Η συμβολή στην προαγωγή της Τεχνογνωσίας και Τεχνολογίας γενικά και σε συνεργασία με άλλους φορείς για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Βασικές Δραστηριότητες της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ:

Διατηρεί αρχείο μελών και εκδίδει Αριθμό Μητρώου Πτυχιούχου Μηχανικού.

Παρέχει βεβαιώσεις που ζητούνται από Δημόσιες Υπηρεσίες.

Παρέχει βεβαιώσεις για το ότι τα μέλη μας δεν έχουν πέσει σε Πειθαρχικά παραπτώματα κατά την άσκηση του Επαγγέλματος προκειμένου να πάρουν μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου.

Συμμετέχει:

 • στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του ν.3982/2011.
 • με το άρθρο 23 του ν.4233/2014 η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ συμμετέχει από κοινού με το Τ.Ε.Ε σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπούς, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών, τιμολογίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, τεχνικών εργασιών, υλικών, συσκευών και συστημάτων, καθώς και τη συγκέντρωση και διαπίστωση τιμών της αγοράς, την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέματα ελέγχων, αδειοδοτήσεων, οργάνωσης, μηχανισμών πρόληψης ή αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, την πιστοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων, εγκαταστάσεων και κατασκευών συναφών με την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και βιομηχανική δραστηριότητα, την τήρηση Μητρώων φυσικών και νομικών προσώπων συναφών δραστηριοτήτων.
 • με το άρθρο 26 του ν.4233/2014 η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ δύναται να λειτουργεί και ως υπηρεσία μιας στάσης στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα οποία απαιτείται να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην αρμόδια Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών επαγγελμάτων (Δ15) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων κατά τις διαδικασίες τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π), του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ), του Μητρώου Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, καθώς και άλλων Μητρώων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
 • στην Επιτροπή του Μ.Ε.ΕΠ (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) (ν.3669/2008, άρθρο 93)
 • στην Επιτροπή του ΜΕΚ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) (ν.3669/2008, άρθρο 108 παρ.2)
 • στην Επιτροπή Εξετάσεων των Ενεργειακών Επιθεωρητών (Π.Δ100/2010 άρθρο 9 παρ.6 β, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4111/2013)
 • στην Ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών – Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων (Ορθή Επανάληψη της Απόφασης Δ17α/01/58/ΦΝ439 12-06-2014).
 • στην επιτροπή για τον καθορισμό ειδικότερων ρυθμίσεων για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου σύμφωνα με το Ν.4280/2014 (άρθρο 54, παρ. 7).
 • στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, βάσει της υπ. αρ. πρωτ. Οικ. 17145/2417/12-03-2014 Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
 • στην Επιτροπή επεξεργασίας Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν.4067/12), σύμφωνα με την 1680/10-08-2012 Απόφαση του Γ. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
 • στην Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2010/31/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, σύμφωνα με την 578/21-03-2012 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
 • στην Επιτροπή σύνταξης Νέου Κτιριοδομικού Κανονισμού, σύμφωνα με τις 1756/15-04-13 και 3403/02-08-2013 Αποφάσεις του Γ. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
 • στην Ομάδας Εργασίας στη Γ.Γ.Β για τον εκ συγχρονισμό και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων (Απόφαση ΑΠ οικ. 6665/375/Φ.Α.9.2/16-5-2014 του Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 77850/83/Φ.9.2/ 24-12-2014).
 • στην Ομάδα Εργασίας στη Γ.Γ.Β για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Απόφαση Α.Π. οικ. 11684/734/Φ.Α.50/3.10.2014 του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας).
 • στο Εποπτικό Συμβούλιο για την εξέταση παραβάσεων που διαπιστώνονται στην πράξη βεβαίωσης παράβασης της Ε.Υ.Ε.ΔΕ.Ν (ν.4389/2016, άρθρο 156).
 • στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π), ως αρμόδια επαγγελματική οργάνωση με βάση το άρθρο 56 του Π.Δ38/2010 (ΦΕΚ 278/25-05-2010), και την Αριθμ. 68506/Κ4 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας.
 • στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ν.4468/2017, άρθρο 3)

 

Η ιδιότητα του μέλους της ΕΕΤΕΜ είναι υποχρεωτική:

 • για την υποβολή μελετών ιδιωτικών έργων σε υπηρεσίες Δόμησης και στις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρ. Δικαιωμάτων–ΣΕΕΔΔ/Φ4/290/2017)
 • για τη λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων (ν.4070/2012 και 4179/2013).
 • για την υποβολή μελετών εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων ανίχνευσης και ελέγχου του μονοξειδίου του άνθρακα σε υπόγειους χώρους στάθμευσης (40589/2138 ΦΕΚ 1102Β’ 20-07-2004).
 • για την έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου της Εργοληπτικής Επιχείρησης (Απόφαση Δ15/οικ/24298 ΦΕΚ 1105Β’ 4-08-2005 όπως έχει τροποποιηθεί με την Απόφαση Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ 2300Β’ 16-09-2013) απαιτείται βεβαίωση ότι τα μέλη της ΕΕΤΕΜ – κάτοχοι ΜΕΚ δεν έχουν υποπέσει σε βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.
 • για την πιστοποίηση ως πραγματογνωμόνων ADR (Απόφαση ΦΓ1/55302/4630 ΦΕΚ 2338Β’ 11-12-2007 όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις ΦΓ1/15964/1146 ΦΕΚ839Β’ 12-05-2008 και 40077/2850/12 ΦΕΚ 121Β’ 28-01-2013).
 • για την υποβολή βεβαιώσεων - υπεύθυνων δηλώσεων για τις κολυμβητικές δεξαμενές επιπλωμένων κατοικιών ή επαύλεων (Απόφαση 27715 ΦΕΚ 3118Β’ 9-12-2013).
 • για την συνταξιοδότηση των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ – Εργοληπτών Δημοσίων Έργων από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, (από 26-04-2012 εγκύκλιος της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΑΑ).
 • για την εγγραφή στο Μητρώο Μηχανικών που τηρείται στην Δ.Τ.Ο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού (Απόφαση Οικ 3763/111 ΦΕΚ 1163Β’ 18-06-2015).
 • για την απόκτηση της ιδιότητας του Ελεγκτή Δόμησης (βάσει του ν.4030/2011, άρθρο 12, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 156 του ν.4389/2016), η εγγραφή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ θεωρείται και ως έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας.
Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

e-Υπηρεσίες

Επίκαιρα

 • Ακρόαση της ΕΕΤΕΜ στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής για την συζήτηση νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ - Ζητήθηκε η απόσυρση του άρθρου για την μεταφορά της ευθύνης ελέγχου των μετρητών στους Ηλεκτρολόγους

  Παρέμβαση της ΕΕΤΕΜ πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 22-4-2024, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, κατά τη 2η συνεδρίασή της (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων και προσώπων) για την συζήτηση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ ««Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών,  γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

  Περισσότερα...