Εκδόσεις

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 465 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εγγραφή Newsletter

captcha 

Αθήνα, 24-10-2012

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών αλλά και Πτυχιούχων άλλων Σχολών Τ.Ε.Ι.
Επισημαίνουμε ότι το καθένα από τα εκδοθέντα Π.Δ αφορά συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα (εργασίες συντήρησης και εγκατάστασης) και δεν αποτελεί την επαγγελματική κατοχύρωση για τις συγκεκριμένες ειδικότητες Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.


Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ τονίζει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για τη συνολική επαγγελματική κατοχύρωση των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, δηλαδή την έκδοση Π.Δ/των ανά ειδικότητα, σύμφωνα πάντα με το Ν.1404/1983 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Νόμους 2916/2001 και 3794/2009).
Τα Π.Δ που εκδόθηκαν καταργούν παλαιά διατάγματα, τα οποία δεν συμπεριελάμβαναν σχετικές διατάξεις για τους Μηχανικούς.
Στην επεξεργασία των νέων Διαταγμάτων συμμετείχε η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, σε κεντρικό επίπεδο, με εκπροσώπους της.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι κατ' αρχήν ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, παρότι διατηρεί επιφυλάξεις για κάποιες από τις διατάξεις, επειδή αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα σχέδια Π.Δ/των όπως αυτά είχαν εγκριθεί από την 11η Ολομέλεια του Σ.Α.Τ.Ε/Ε.ΣΥ.Π στις 23-07-02008 και είχαν δημοσιευθεί στο Τεύχος 18 του Τεχνικού Βήματος.

 

Π.Δ 112 (Φ.Ε.Κ 197 Β' / 17-10-2012)

"Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα."

Βάσει της παρ. 7 του Άρθρου 5 οι Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας, με κατεύθυνση τη Μηχανολογία, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα (όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 2) και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης όλων των δραστηριοτήτων αυτών.

 

Π.Δ 113 (Φ.Ε.Κ 198 Β' / 17-10-2012)

"Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις."

Βάσει της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας, αφού προηγουμένως αποκτήσουν προϋπηρεσία είκοσι ημερών στην αιτούμενη ειδικότητα και ομάδα.

                                 Πίνακας 1

Τμήματα
Μηχανολογίας
Τεχνολογίας αεροσκαφών
Αυτοματισμού
Ηλεκτρολογίας
Ενεργειακής Τεχνολογίας
Ηλεκτρονικής
Οχημάτων
Ναυπηγικής
Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων
Μηχανικής Βιοσυστημάτων
Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος


Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες εννέα ειδικότητες:
1) εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές,
2) ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων,
3) οδοστρωσίας,
4) εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων,
5) υπόγειων έργων και μεταλλείων,
6) έλξης,
7) διάτρησης και κοπής εδαφών,
8) ειδικές εργασίες ανύψωσης και
9) πολλαπλές εργασίες.

Τα μηχανήματα έργου, εντός της κάθε ειδικότητας διακρίνονται σε δύο ομάδες:
Ομάδα Α: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος άνω των 120 KW.
Ομάδα Β: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος μέχρι 120 KW.
Το όριο των 120 KW αφορά τη συνολική ισχύ των κινητήρων που εξυπηρετούν τις εκτελούμενες από το μηχάνημα εργασίες.

 

Π.Δ 114 (Φ.Ε.Κ 199 Β' / 17-10-2012)

"Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις."

Βάσει της παραγράφου 7 του Άρθρου 5 οι Πτυχιούχοι α) Μηχανολόγοι Μηχανικοί, β) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, γ) Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου με την κτήση του πτυχίου τους, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα (όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 1) και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης όλων των δραστηριοτήτων αυτών.

 

Π.Δ 115 (Φ.Ε.Κ 200 Β'/17-10-2012)

"Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις."

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Βάσει της παραγράφου 5 του Άρθρου 12 οι Πτυχιούχοι που αναφέρονται στον Πίνακα 2 υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων, ως ακολούθως:

                                                 Πίνακας 2

Τμήματα Ειδικότητα
Μηχανολογίας και Ενεργειακής Τεχνολογίας (Κατεύθυνση Μηχανολογίας) 1η, 2η, 3η, 4η
Ηλεκτρολογίας και Ενεργειακής Τεχνολογίας (Κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) 1η, 2η, 3η
Αυτοματισμού
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 1η, 2η, 3η
Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων 1η, 2η, 3η
Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων 1η, 2η, 3η
Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων 1η, 2η, 3η
Μηχανικής Βιοσυστημάτων 1η, 2η, 3η
Κλωστοϋφαντουργίας
Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Ναυπηγικής 1η, 2η, 3η, 4η
Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης 1η, 2η
Οχημάτων

 

Οι δραστηριότητες της κάθε ειδικότητας έχουν ως εξής:

1η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της πρώτης ειδικότητας αντιστοιχούν στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην υπουργική απόφαση 1100330/1954/ΔΜ/2008 «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄ 2149), εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 KW.

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων
08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία
09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

 

2η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της δεύτερης ειδικότητας αντιστοιχούν στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην υπουργική απόφαση 1100330/1954/ΔΜ/2008, εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 KW.

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
10 Βιομηχανία τροφίμων
11 Ποτοποιία
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων ανάκτηση υλικών
39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

3η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της τρίτης ειδικότητας περιλαμβάνουν την παραγωγή και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και τις αντίστοιχες μηχανές εσωτερικής καύσης, εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 KW.

4η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της τέταρτης ειδικότητας περιλαμβάνουν ατμολέβητες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων.

 

ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

Βάσει της παραγράφου 6 του Άρθρου 18 οι Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας και Ναυπηγοί Μηχανικοί με την κτήση του πτυχίου τους υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αναγγείλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται στο Μέρος Γ του παρόντος διατάγματος.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

e-Υπηρεσίες

Επίκαιρα

  • Ακρόαση της ΕΕΤΕΜ στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής για την συζήτηση νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ - Ζητήθηκε η απόσυρση του άρθρου για την μεταφορά της ευθύνης ελέγχου των μετρητών στους Ηλεκτρολόγους

    Παρέμβαση της ΕΕΤΕΜ πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 22-4-2024, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, κατά τη 2η συνεδρίασή της (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων και προσώπων) για την συζήτηση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ ««Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών,  γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

    Περισσότερα...