Εκδόσεις

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 241 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εγγραφή Newsletter

captcha 

Industrial AutomationΤο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» οργανώνεται και λειτουργεί αυτοδύναμα από το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγκριση του ΥΠΠΕΘ, την υπ' αριθμ. 6820/06.07.2018 (Β΄/3214) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ.Δ.Α. και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄/114).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Αυτοματισμό Παραγωγής και Υπηρεσιών». Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «Master’s Degree in Industrial Automation».

Γνωστικό Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» αποτελεί η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών του Αυτοματισμού, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» είναι η προσφορά εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε νέες τεχνολογίες αυτοματισμού που αφορούν στα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα αυτοματισμού καθώς και στις βιομηχανικές εφαρμογές τους.

Το ευρύ γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών», ως συγκερασμός των διεπιστημονικών τομέων του Αυτοματισμού, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, πρωτοστατεί στις τεχνολογίες αιχμής ανεπτυγμένων χωρών καθώς και χωρών με μεγάλο δείκτη ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους με απόρροια την ανταγωνιστικότητά τους στις οικονομικές αγορές.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» προάγει την απαραίτητη επιστημονική γνώση και παρέχει την ιδιαίτερη εξειδίκευση που προτιμάται από την αγορά εργασίας, ιδιαιτέρως από τις βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες και εταιρείες, για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.

Οι Σπουδές στο ΠΜΣ «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών

Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και η δυνατότητα μερικής φοίτησης και προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ως γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων καθώς και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων τεχνολογικής, θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Ικάρων σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 3883/2010 (Α΄167) καθώς και πτυχιούχοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4249/2014 (Α΄73).

Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου ν.4485/2017 (Α'/114) όπως ισχύει.

Σημείωση: Αποδεδειγμένα με σχετική βεβαίωση επί πτυχίω φοιτητές προπτυχιακών τμημάτων Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.).

Τέλη Φοίτησης

Για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) για το σύνολο παρακολούθησης του Π.Μ.Σ.

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης καθώς και χορήγηση ολικής ή μερικής υποτροφίας βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων παρέχεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 35 του ν.4485/2017 (Α΄/ 114) όπως ισχύει.

Διαδικασία Εισαγωγής

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριος 2018).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2018.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ EΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜEΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ καθώς και πληροφορίες σχετικά με την Εισαγωγή στο ΠΜΣ βρίσκονται διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://mscinautomation.teipir.gr/index.php/news/prokirixeis/candidate-anouncement1819

Επικοινωνία - Πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mscinautomation.puas.gr/ ή να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του Π.Μ.Σ. και στην κ. Ελένη Συμεωνάκη (Υπεύθυνη Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης).

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105381540

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επίκαιρα

 • Η διαμάχη εντός του ΠΑ.Δ.Α για τους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι.

  Αθήνα, 21-09-2018

  Με αφορμή την παρέμβαση του τέως Πρύτανη του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ, κου Λ. Βρυζίδη, αλλά και τις θέσεις της Σχολής Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  Ταυτόχρονα με την ίδρυση του ΠΑ.Δ.Α, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είχε ζητήσει να συμπεριληφθούν στο νόμο και διατάξεις για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα τόσο των ήδη Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι & Ισοτίμων Σχολών όσο και για τους αποφοίτους του νέου Πανεπιστημίου.

  Τότε όμως, τόσο ο κ. Βρυζίδης όσο και η πλειονότητα των Καθηγητών των δυο Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ και Τ.Ε.Ι Αθήνας), είχαν άλλες προτεραιότητες, καθώς τους ενδιέφερε η “πάση θυσία” ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου και η διασφάλιση του ρόλου τους στη νέα δομή.

  Περισσότερα...  
 • Στόχος της κυβέρνησης η επαγγελματική «εξόντωση» των Μηχανικών Τ.Ε.Ι

  Αθήνα, 27-07-2018

  Ηλεκτρονικό σύστημα οικοδομικών αδειών – η νέα απόπειρα

  «Διέρρευσε» στη δημοσιότητα το κείμενο της υπό έκδοσης Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με το ηλεκτρονικό σύστημα οικοδομικών αδειών, με την ονομασία «e-Άδειες», το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 και σε υποχρεωτική χρήση από 15 Οκτωβρίου 2018.

  Με δεδομένο ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο να αμφισβητήσουμε το περιεχόμενο του εν λόγω κειμένου, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι στόχος της κυβέρνησης, και δια του Υπουργού Υ.Π.ΕΝ, κ. Γ.Σταθάκη, είναι η επαγγελματική «εξόντωση» των Μηχανικών Τ.Ε.Ι.

  Περισσότερα...