Εκδόσεις

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 129 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εγγραφή Newsletter

captcha 

Συνοπτική περιγραφή της νομοθεσίας για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι)

και τους αποφοίτους τους

 

Βασικοί Νόμοι:

 Ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) Ν.1404 ΦΕΚ 173Α'/24-11-1983

«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

 

Θέματα Σπουδών - Φυσιογνωμία Τ.Ε.Ι. N.2916 ΦΕΚ 114Α΄/11-6-2001

«Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής»

Τροποποιεί κυρίως διατάξεις του ιδρυτικού νόμου των Τ.Ε.Ι Ν.1404 και του ιδρυτικού νόμου των Πανεπιστημίων Ν.1268 (ΦΕΚ 87Α'/16-6-1982) όπως επίσης και των νόμων (Ν.2817/2000, Ν.2621/1998). Αποσαφηνίζει το ρόλο των Τ.Ε.Ι και των αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Τεχνολογικός τομέας) άρθρο 1.
 

4ετη Διάρκεια σπουδών - πρακτική άσκηση - διπλωματική εργασία

Διέπονται από το  Άρθρο 5 παρ.12β του Ν.2916

Τροποποιούνται οι διατάξεις των:  Π.Δ174 ('Αρθρο 2, ΦΕΚ 59Α΄/ 29-3-1985) &  Π.Δ227 (130Α΄/20-6-1995) καθώς και η  παρ.5 του Άρθρου 57 του Ν.2413 (ΦΕΚ 124Α΄/17-6-1996 )
 

«Ρύθμιση Θεμάτων Οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.»

διέπονται από τις διατάξεις των Άρθρων 4 και 5 του Ν.2916, καταργούνται οι διατάξεις του Άρθρου 1 παρ.26 του Ν.2621 (ΦΕΚ 136Α'/ 23-6-1998).

 

N.3549 ΦΕΚ 69’Α/20-03-2007

"Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι"
Άρθρα 1 και 2. Τα Τ.Ε.Ι συνδέονται άμεσα με την παρ.5 του Άρθρου 16 του Συντάγματος για τα Α.Ε.Ι.
 

Ν.3794 ΦΕΚ 156Α’/4-09-2009

«Ρύθμισης θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα»

Άρθρο 18: Καθορισμός του τρόπου έκδοσης των Π.Δ/των για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

 

Ν.4009 ΦΕΚ 195Α’/06-09-2011

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ενοποιούνται σε μεγάλο βαθμό η δομή και λειτουργία των Πανεπιστήμιων και των Τ.Ε.Ι, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται πλήρως η ενιαία δομή και λειτουργία των Ιδρυμάτων.

 

Ν.3404 ΦΕΚ 260Α΄/17-10 -2005

«Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
Καθιερώνεται η εφαρμοσμένη έρευνα στα Τ.Ε.Ι, ενισχύονται τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά των Ιδρυμάτων
 

Ν.3027 ΦΕΚ 152Α'/28-6-2002 Άρθρο 3 παρ.28 β) & Άρθρο 4

"Ρύθμιση Θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

α. Καταργείται το ισχύον καθεστώς των κατατακτηρίων εξετάσεων από Τ.Ε.Ι σε Πανεπιστήμια.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004  το καθεστώς κατάταξης θα είναι κοινό για όλους τους αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης με τους ίδιους όρους   είτε προέρχονται από  Πανεπιστήμια είτε από Τ.Ε.Ι.

β. Κατάργηση της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

 

Μεταπτυχιακά

 

Ν.3685 ΦΕΚ 148Α'/16-7-2008

Δίδεται η δυνατότητα αυτόνομης διοργάνωσης Μεταπτυχιακών μόνο και όχι διδακτορικών στα Τ.Ε.Ι κατόπιν αξιολόγησης (Άρθρο 1)
 
Ν.2916 Άρθρο 5 παρ.13

Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα συμμετέχουν στα Π.Μ.Σ των Πανεπιστημίων με τους ίδιες  προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα,

όπως  συμπληρώθηκε με τον Ν.2909 ΦΕΚ 90Α'/2-5-2001, άρθρο 7

«Ρυθμίσεις Θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Δίνεται το δικαίωμα Πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε Ελληνικά Ιδρύματα και στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα Πτυχία Τ.Ε.Ι τμημάτων σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο. Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ των ήδη αποκτηθέντων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό  από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής

Καταργείται το Άρθρο 16 του Ν.2327/95 ΦΕΚ 156Α΄/31-7-1995

 

Υπουργική Απόφαση  60671/Ε5  ΦΕΚ 771Β΄/21-6-2002

«Σύμπραξη των τμημάτων των Τ.Ε.Ι στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α»"

 
Θέματα Δημόσιας Διοίκησης
 

Ν. 3174 ΦΕΚ 205Α΄/28-08-2003, Άρθρο 9 παρ. 6

Καταργείται ο κλάδος «Τεχνολογικών Εφαρμογών», και μετονομάζεται σε «Κλάδο Τ.Ε Μηχανικών» και αφορά τους Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι και τους ισοτίμους με αυτούς.
 

Ν.2470 ΦΕΚ 40Α΄/21-3-1997

«Αναμόρφωση Μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3016 ΦΕΚ 110Α'/17-5-2002 άρθρο13 (§1, 2) όπου όλοι οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού αποκτούν ενιαίο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 20ο και καταληκτικό το 3ο.

 

Ν.3848 ΦΕΚ 71Α'/19-5-2012 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού…» Άρθρο 13 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων» όμοια μοριοδότηση πτυχιούχων Τ.Ε.Ι με Πανεπιστημίων για το δεύτερο τίτλο Σπουδών.

 

Ν.3839 ΦΕΚ 51Α'/29-3-2010 «Σύστημα επιλογής προϊστάμενων στο Δημόσιο», ενιαία μοριοδότηση Πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι για την κατάληψη θέσεων ευθύνης (Άρθρο 85), και συμμετοχή Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι στα υπηρεσιακά Συμβούλια (Άρθρο 159).

 

Ν.4275 ΦΕΚ 149Α'/15-07-2014 (Άρθρο 1)
Βάσει του Άρθρου 1 οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι - δημόσιοι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να κριθούν για θέσεις Γενικού Διευθυντή στη Δημόσια Διοίκηση.

 

Ν.2190 ΦΕΚ 28Α'/3-3-1994 κεφ. Η', Άρθρο 34 παρ.5 περιπτώσεις γ & δ, Άρθρο 36 παρ.7 & 8, Ν.2683 ΦΕΚ 19Α΄/9-2-1999 Άρθρο 79

«Εξέλιξη των αποφοίτων Τ.Ε.Ι στην Δημόσια Διοίκηση»

 

Ν.2527/97 ΦΕΚ 206 Α΄/8-10-1997

«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/94»

 

Ν.2503/97 ΦΕΚ 107 Α΄/ 30-5-1997, άρθρο 8

«Διοίκηση, Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»
 
 

Θέματα ισοτιμίας Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών τίτλων

 

Ν.298/17-4-76 ΦΕΚ 89 Α΄ άρθρο 1, παρ. α, β, άρθρο 3 παραγ.1

«περί ισοτιμίας των πτυχίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε - Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ/Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε με τα Πτυχία των Α.Σ.Υ-Ε.Μ.Π» &

 

Ν.1865/28-9-89 ΦΕΚ 210 Α΄

«Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού - εξωτερικού και κατατάξεις πτυχιούχων στα Ανώτατα και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες διατάξεις» Άρθρο 5 παρ.1 (σελ. 4500).

«περί ισοτιμίας πτυχίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε-Τ.Ε.Ι»
 

Π. Δ388 ΦΕΚ 169 Α'/16-6-1989

«Τίτλος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι και ισοτίμων προς αυτούς»

 

Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

 

Εγκύκλιοι: ΔΟΑ/Φ01.6/16948/8-8-1996

«περί χρησιμοποίησης αποφοίτων Τ.Ε.Ι στην Δημόσια Διοίκηση»

 

ΔΟΑ/Φ01.7/18009/16-8-96

«Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι - Ονομασία τίτλου σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση»

 

Π.Δ165 ΦΕΚ 149Α΄/ 28-6-2000 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ373 ΦΕΚ 251Α΄/22-10-2001

«Προσαρμογή της 89/48 οδηγίας της Ε.Ε για την ελεύθερη διακίνηση αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα κράτη μέλη»
 

Ν.2916 Άρθρο 6 παρ. 6 β & Άρθρο 5 παρ.12 α) ,β) ,γ)

Με τον παραπάνω νόμο διασφαλίζεται η ακαδημαϊκότητα των πτυχίων, η συνέχεια των Ιδρυμάτων, η ισοτιμία των Πτυχίων των ήδη αποφοίτων και όσων αποφοιτήσουν από τα Τ.Ε.Ι, και κατοχυρώνονται ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα για παλαιούς και νέους αποφοίτους Τ.Ε.Ι

 
 

Επιπρόσθετη Σχετική Νομοθεσία

 

Ν.1514 ΦΕΚ 13 Α΄/8-2-1985 Άρθρο 5 παρ.7α

«Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2916/2001 Άρθρο 1 παρ.2 ββ

 

Ν.1404 Άρθρο 24 παρ.2 σε συνδυασμό με τον Ν.1351 (ΦΕΚ 56Α'/28-4-1983) Άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2525 (ΦΕΚ 188Α΄/23-9-1997) Άρθρο2

«Κοινή διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση »

 

Ν.2454 ΦΕΚ 7 Α΄/30-1-1997

«Κατάταξη αποφοίτων Τ.Ε.Ι ως Εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και κατατακτήριες εξετάσεις από Τ.Ε.Ι σε Πανεπιστήμια (Άρθρο 5, τροποποίηση του Ν.1865/89, Άρθρο 3) και όπως καταργήθηκε με τον νόμο Ν.3027 ΦΕΚ 152Α'/28-6-2002 Άρθρο 3 παρ.28β

 

Ν.1966 ΦΕΚ 147 Α΄/ 26-9-1991

«Μεταγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων, σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»

e-Υπηρεσίες

Επίκαιρα

  • Ακρόαση της ΕΕΤΕΜ στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής για την συζήτηση νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ - Ζητήθηκε η απόσυρση του άρθρου για την μεταφορά της ευθύνης ελέγχου των μετρητών στους Ηλεκτρολόγους

    Παρέμβαση της ΕΕΤΕΜ πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 22-4-2024, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, κατά τη 2η συνεδρίασή της (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων και προσώπων) για την συζήτηση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ ««Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών,  γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

    Περισσότερα...