Εκδόσεις

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 88 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εγγραφή Newsletter

captcha 

Αθήνα, 21-02-2017

ypenΜε αφορμή το έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, σχετικά με τα “απαιτούμενα” δικαιολογητικά καταβολής εισφορών & κρατήσεων για την έκδοση έγκρισης - άδειας δόμησης, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ απέστειλε έγγραφο, στο οποίο επισημαίνει, μεταξύ άλλων, την έλλειψη νομικής υποχρέωσης των Μηχανικών να χρησιμοποιούν το σύστημα υπολογισμού αμοιβών του Τ.Ε.Ε, όπως επίσης και τη νομοθεσία, βάσει της οποίας έχει καταργηθεί η εισφορά υπέρ Ε.Μ.Π.
Αναλυτικά στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:


«Κυρία Γενική Γραμματέα,
με το υπ’ αριθ.: 226/10-2-2017 έγγραφο σας προβαίνετε σε “διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του ν.4030/2011”, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και η “αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ” και η “κράτηση υπέρ ΕΜΠ”.
Πλην όμως, από την κείμενη νομοθεσία (όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω) δεν προκύπτει η υποχρέωση των Μηχανικών για την υποβολή των συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

 

Συγκεκριμένα:
Α) Αναφορικά με την υποχρέωση κατάθεσης αναφοράς αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ, επισημαίνουμε τα εξής:

1) Σύμφωνα με τον Ν.4030/2011:
• στο Άρθρο 3 (παρ. 1γ) για την έγκριση δόμησης, ως προϋπόθεση πληρότητας φάκελου, ο Μηχανικός απαιτείται να προσκομίσει «Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού» (Δεν γίνεται αναφορά σε υποχρέωση κατάθεσης αμοιβής).
• στο Άρθρο 3 (παρ. 2ιδ) για την άδεια δόμησης, ως προϋπόθεση πληρότητας φάκελου ο Μηχανικός απαιτείται να προσκομίσει «Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών» (Δεν γίνεται αναφορά σε υποχρέωση κατάθεσης αμοιβής).
• στο νόμο δεν υπάρχει αναφορά στην υποχρέωση έλεγχου και «πιστοποίησης» της νόμιμης αμοιβής από το Τ.Ε.Ε.
• στο Άρθρο 5 (παρ. 1β) γίνεται σαφής αναφορά ότι «Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους...», οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας, και όχι από άλλο φορέα, π.χ από το Τ.Ε.Ε.
Η απαίτηση για «υποχρέωση κατάθεσης αναφοράς αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ» είναι μη νόμιμη διότι, αφενός, στον Ν.4030/2011 κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, και, αφετέρου, βάσει του Ν.3230/2004 (άρθρο 10, παρ. 2) «Η απαίτηση υποβολής πιστοποιητικών ή άλλων δικαιολογητικών από υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, για την έκδοση διοικητικής πράξης, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά προβλέπονται σε διατάξεις νόμων ή άλλων κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης.»

 

2) Βάσει του άρθρου 7 του ν.3919/2011, σε συνδυασμό με τις καταργούμενες διατάξεις, δεν απαιτείται ο υπολογισμός αμοιβής και η χρήση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αμοιβών του Τ.Ε.Ε.
Ειδικότερα:
• Ο μηχανικός δικαιούται να συνάψει έγκυρη έγγραφη συμφωνία αμοιβής (εις τετραπλούν), η οποία καθίσταται έγκυρη εφόσον κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Από τα 4 αντίγραφα της συμφωνίας ένα κρατάει η Δ.Ο.Υ, ένα ο ιδιοκτήτης, ένα ο Μηχανικός και ένα κατατίθεται στην Πολεοδομία για λογαριασμό του πελάτη.
• Μετά την υπογραφή του “έγκυρου ιδιωτικού συμφωνητικού” μεταξύ πελάτη – Μηχανικού δεν απαιτείται και δεν προβλέπεται κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα μέσω του “εντύπου αμοιβών Τ.Ε.Ε”, αλλά η συμφωνηθείσα αμοιβή καταβάλλεται στο Μηχανικό με όποιον τρόπο προβλέπεται στο συμφωνητικό.
• Ο Μηχανικός υπολογίζει την «νόμιμη» αμοιβή με οποιοιδήποτε τρόπο (π.χ λογισμικό από εξειδικευμένη εταιρεία ή δωρεάν λογισμικό υπολογισμού αμοιβών).
• Ο έλεγχος του υπολογισμού της νόμιμης αμοιβής και των κρατήσεων Μηχανικού & ιδιοκτήτη είναι υποχρέωση των ορισθέντων από την διοίκηση, αρμόδιων υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δόμησης, οι οποίοι δεν νομιμοποιούνται να απαιτούν τον «Κωδικό Πληρωμής» από το σύστημα του Τ.Ε.Ε.
• Προσοχή θα πρέπει να δίδεται στον υπολογισμό του προϋπολογισμού βάσει του οποίου προκύπτει η νόμιμη αμοιβή, σε περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρου συμφωνητικού.
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που έχει ορίσει το Υπουργείο σύμφωνα με την υπ'αριθ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460 (ΦΕΚ 56Β, 25-1-2012) Υπουργική απόφαση με βάση την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως Ε.Τ.Α το 112,5 ευρώ/τ.μ και όχι το 118/ευρω /τ.μ το οποίο έχει καθορισθεί από το Τ.Ε.Ε και το χρησιμοποιεί στο πληροφοριακό του σύστημα.
• Στις Υπηρεσίες Δόμησης δεν είναι υποχρεωτικό να κατατίθεται το “εξτρέ” (αντίγραφο καταθετηρίου με αιτιολογία «Αμοιβή Μηχανικού»), αλλά μόνο το έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό αμοιβής μεταξύ Μηχανικού – Πελάτη καθώς και η πληρωμή του Φ.Ε.Μ 10% που αφορά την αμοιβή.

 

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται:
α) η είσπραξη της αμοιβής (μελέτης ή επίβλεψης του Μηχανικού) σε περίπτωση δυστροπίας του πελάτη, και εφόσον δεν υπάρχει έγκυρο συμφωνητικό.
β) η απόδοση των προκαταβλητέων φόρων (Φ.Ε.Μ, Φ.Π.Α), εφόσον δεν υπάρχει έγκυρο συμφωνητικό.
γ) η πολεοδομία με αυτόν τον τρόπο (κατάθεση της έγκυρης γραπτής συμφωνίας) δύναται να ελέγξει την αμοιβή του Μηχανικού (άρθρο 7 του Ν.3919/2011 το οποίο αναμορφώνει το άρθρο 59 του ΝΔ17/7/16.8.23, όπως αυτό ίσχυε) και εξ αυτής να ελέγξει και τις κρατήσεις υπέρ Δημοσίου.
Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 7 του ν.3919/2011 ορίζεται ότι: «13. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του β.δ. της 30/31.5.1956 καταργούνται.»

 

Β) Αναφορικά με την εισφορά 1% υπέρ Ε.Μ.Π επισημαίνουμε τα εξής:
• Με τον ν.4393/2016 καταργήθηκε η υποχρέωση εισφοράς 2% υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, επί των αμοιβών.
• Στον Ν.546/1943 «Περί Εσόδων Περιουσίας του Ε.Μ.Π» αναφέρεται ρητά ότι:
«Οι πόροι της περιουσίας του Ε.Μ.Πολυτεχνείου ενισχύονται:
α) Δι' επιπροσθέτων κρατήσεων και καταβολών ως αύται καθορίζονται διά του άρθρου 7 παρ. 1 υπό στοιχεία β, γ, ε, στ, ζ, η, ια, ιβ, ιγ, ιε και ιστ του Αναγκ. Νόμου υπ' αριθ. 2326/1940, οριζομένων όμως εις το ήμισυ των υπό των διατάξεων τούτων προβλεπομένων. Οι πρόσθετοι ούτοι πόροι συνεισπράττονται ομού μετά των αρχικών υπό του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών συνωδά ταις διατάξεις του Α.Ν. 2326/1940 και αποδίδονται εις το ΕΜΠ εις το τέλος εκάστης τριμηνίας εκάστου έτους μετά παρακράτησιν ενός επί τοις εκατόν δι' έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως...»
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η εισφορά υπέρ Ε.Μ.Π είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και μάλιστα αποτελεί το ήμισυ αυτής.
Επομένως, εφόσον από τις 6 Ιουνίου 2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4393) καταργήθηκε η εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, αυτό σημαίνει ότι από την ίδια ημερομηνία έχει καταργηθεί και η εισφορά υπέρ Ε.Μ.Π.

 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο εξής: μετά και την κατάργηση των εισφορών υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και Ε.Μ.Π, πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος χρήσης του συστήματος υπολογισμού και διαχείρισης αμοιβών Μηχανικών του Τ.Ε.Ε.

 

Πλέον των ανωτέρω σας ενημερώνουμε και για την υποχρέωση των Μηχανικών Τ.Ε.Ι για υποβολή βεβαιώσεων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στις Υ.ΔΟΜ.
Συγκεκριμένα στο υπ΄αριθ. Φ.4/290/11-01-2017 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ), αναφέρεται ως υποχρέωση των ιδιωτών μηχανικών να προσκομίζουν στις αρμόδιες ΥΔΟΜ, μεταξύ άλλων, και:
«α) πρόσφατη βεβαίωση του Τ.Ε.Ε, περί εγγραφής στα Μητρώα του και περί εξόφλησης ή τακτοποίησης των οφειλών των μελών του είτε πρόσφατη βεβαίωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, περί εγγραφής στα Μητρώα της και περί εξόφλησης ή τακτοποίησης των οφειλών των μελών της, ανάλογα και
β) πρόσφατη βεβαίωση του Τ.Ε.Ε, περί της επαγγελματικής διαγωγής των Μηχανικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), είτε πρόσφατη βεβαίωση της ΕΕΤΕΜ, περί της επαγγελματικής διαγωγής των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), αναφορικά με τυχόν πειθαρχικές τους κυρώσεις

 

κα Γενική Γραμματέα,
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε διόρθωση του εν λόγω εγγράφου σας, αφαιρώντας την απαίτηση για υποβολή “αναφοράς αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ” και “κράτησης υπέρ ΕΜΠ” και ταυτόχρονα προσθέτοντας τα όσα παρατίθενται στο έγγραφο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.»

 

Το έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ μπορείτε να το δείτε εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Επίκαιρα

 • Πρόσφατες παρεμβάσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Αθήνα, 14-05-2020

  Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, υπό το φως των νέων συνθηκών, λόγω του κορωνοϊού (COVID-19), αλλά και εν αναμονή της επαναφοράς στην κανονικότητα, συνεχίζει τις παρεμβάσεις της στα αρμόδια Υπουργεία, προς επίλυση θεμάτων των Μηχανικών Τ.Ε.Ι, που ανακύπτουν, όσο δεν επιλύονται χρόνια προβλήματα που τα προκαλούν.

  Συγκεκριμένα:

  Αίτημα για ένταξη και των συναδέλφων που είναι μέλη σε εταιρείες στην ενίσχυση επιστημόνων των 600€

  Με έγγραφό της προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση (4-5-2020), η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ζήτησε την άμεση ένταξη και των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι που μετέχουν σε εταιρείες στους δικαιούχους της ειδικής Ενίσχυσης των 600€ αποστέλλοντας στο Υπουργείο και τα σχετικά στοιχεία των συναδέλφων. Οι εν λόγω συνάδελφοι επειδή δεν έχουν ενεργό ΚΑΔ ως φυσικά πρόσωπα αποκλείονταν από την διαδικασία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600€, η οποία δίνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες - επιστήμονες παρότι πλήττονται το ίδιο με τους υπόλοιπους συναδέλφους.

  Περισσότερα...  
 • Προτεραιότητα της Κυβέρνησης οι απόφοιτοι των Κολλεγίων - Στον Καιάδα οι Πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.

  Αθήνα, 23-01-2020

  Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή, περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία συνεχίζεται η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων των αποφοίτων των Κολλεγίων σε συνέχεια των διατάξεων για την επιτάχυνση της διαδικασίας επαγγελματικής αναγνώρισης τους που έγινε σε προηγούμενο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.

  Περισσότερα...